• Instagram

©2019 by Carbon Deed.

Hyödynnämme hiilidioksidikompensaatiossa tämän hetken tehokkainta menetelmää, eli puiden istuttamista. Tuoreimpien tutkimusten mukaan 1 hiilidioksiditonnin sitominen vaatii n. 2 täysikasvuista puuta. 

Kun yrityksesi ostaa hiilikompensaatiota metsän istutuksen muodossa lähdemme mahdollisimman pian suunnittelemaan uutta metsäpalstaa. Suunnittelutyö lähtee liikkelle sopivien metsäalojen kartoittamisesta. Pääasiassa kohdistamme etsinnän sellaisiin määräaloihin, joilla on aikaisemmin harjoitettu maanviljelyä tai turvetuotantoa ja joiden käyttö edellä mainittuihin elinkeinotoiminnan alueisiin on lakannut tai on lakkaamassa. Näitä alueita metsittämällä tulemme samalla luoneeksi uutta metsäalaa Suomeen ja toisin sanoen kasvattaneeksi maamme hiilinieluja. 

Sopivan maa-alan löydettyämme seuraava tärkeä kohta suunnittelussa on maa-alueen metsittämisen suunnittelu. Suunnittelussa huomioon on otettava istutettavaan maa-alaan tarvittavat pohjatyöt, maa-alalle istutettavien puulajien valinta sekä istutuksen ajankohdan valinta. 

 

CO kompensointi

Kun laskemme yrityksesi hiilijalanjäljen kompensoimiseen tarvittavaa puumäärää huomioimme myös metsän kasvuun liittyvät realiteetit siten, että pyrimme ennaltaehkäisevästi taklaamaan taimien hävikkiä nuoren metsän elinkaaren alkuvaiheilla istuttamalla jokaista 10:tä taimea kohti 1:n ylimääräisen taimen. Näin pyrimme varmistamaan sen, että luvattu kompensointi tulee tapahtumaan vaikka jokin osa taimista ei selviäisikään alkuvaiheista.

 

Lisäksi jokainen istutettu metsäpalsta tullaan vakuuttamaan erillisellä metsävakuutuksella, jolla pyritään huomioimaan mahdolliset luonnonvoimien aiheuttamat vahingot metsälle.

 

Lisäksi muita ennaltaehkäiseviä toimia esimerkiksi hirvivahinkojen osalta tullaan harkitsemaan tapauskohtaisesti kunkin maa-alueen osalta. 

Istutettuamme metsän olemme sitoutuneet ylläpitämään ja hoitamaan metsää hiilinieluna käytännössä ikuisesti. Suositamme metsän hoidossa WWF:n suosittelemaa mahdollisimman luonnonmukaista metsänhoitoa. Tämä pitää sisällään muun muassa sen, että mikäli metsässä luonnollisesti kaatuu puu - jätetään se metsän pohjalle mistä se lahotessaan vapauttaa ravinteita ympärilläolevaan ekosysteemiin ja tukee luonnon monimuotoisuutta. Ideologisesti tämä myös pitää sisällään sen, että seuraamme metsän kasvua ja tietyin määrätyin väliajoin istutamme jo olemassaolevaan metsään uusia taimia, millä kompensoidaan luonnollinen puiden poistuma ja saavutetaan metsän kasvattamisessa jatkuvan kasvun periaatteen mukaisesti tilanne, jossa palstalla on paljon erin ikäistä puustoa. Edellä kuvailtu tapa kasvattaa metsää poikkeaa tavanomaisesta talousmetsästä valtavasti, eikä Carbon Deed Oy:lle esimerkiksi tulla missään vaiheessa budjetoimaan minkäänlaista tuottoa metsästä.

Eri metsän kasvun vaiheissa tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään tehokkaimpia ja laadullisesti tarkimpia tapoja mitata metsän kasvua ja metsän sitomaa hiilidioksidia.